Obchodní podmínky

Obchodní podmínky řídí a určují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, řídí práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele internetového portálu) a kupujícího (zákazníka).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR a řídí se zák.č. 40/1964 sb., občanským zákoníkem, zák. č. 634/1992 sb. o ochraně spotřebitele, zák. č. 513/1991 sb. obchodní zákoník.

1. Pojmy

Kupní smlouva – smlouva uzavřená za účelem nákupu zboží a služeb, smluvní strany jsou kupující a prodávající.

Dodavatel, prodávající – provozovatel internetového portálu, podnikatelský subjekt, který na základě kupní smlouvy přímo, nebo prostřednictvím jiných podnikatelských subjektů-subdodavatelů, dodává kupujícímu zboží nebo zajišťuje služby.

Kupující – zákazník internetového portálu, zákazník může být spotřebitel, nebo velkoobchodní odběratel.

Uzavření kupní smlouvy – závazné potvrzení elektronické objednávky na internetovém portálu. Uzavřením kupní smlouvy je prodávající povinen dodat zboží nebo poukázku opravňující odběr zboží nebo služeb. Kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a souhlasí s úhradou a odběrem zboží.

2. Dodavatel

  Jiří Brda - Vizitky Příbram
Sídlo: Višňová 220, 262 61 Višňová
IČ: 88513637
DIČ: 8705201263
Dodavatel je zapsán pod č.j.: č.j.: 470/2012/Ne/4 u Obecního živnostenského úřadu Příbram
Číslo bankovního účtu: 107-4757210227/0100 vedený u Komerční banky a.s.
 
Kancelář: A. Jiráska 260, 261 01 Příbram (přízemí, dveře č.5)
tel.: (+420) 605 323 254
e-mail: info@vizitkypribram.cz

3. Objednávka

Na internetových stránkách www.vizitkypribram.cz se v sekci „Objednat vizitky“ nachází objednávkový formulář pomocí kterého může kupující definovat svou objednávku tisku  vizitek.

V tomto objednávkovém formuláři vyplníte parametry objednávky vizitek: počet kusů, typ vizitek, barva, rozměr, druh papíru, zpracování grafického návrhu, údaje uvedené na vizitce. Pro vystavení daňového dokladu a doručení vizitek vyplní kupující fakturační údaje, dodací adresu, kontaktní telefon, e-mail, způsob platby a dopravy. Před potvrzením objednávky je kupujícímu vypočtena cena vizitek a dopravy. Vyplněním objednávkového formuláře a jeho potvrzením souhlasí kupující s uzavřením kupní smlouvy.

Po potvrzení objednávky obdrží kupující e-mail  s rekapitulací objednávky včetně počtu objednaných kusů a celkové ceny vč. DPH.

Do potvrzení objednávky může zákazník od objednávky bez udání důvodu odstoupit.  Po potvrzení objednávky může zákazník od objednávky odstoupit po vzájemné domluvě s dodavatelem.

Dodavatel může taktéž od objednávky odstoupit, o čemž zákazníka vyrozumí nejpozději do 48 hodin od podání objednávky. O důvodu odstoupení od objednávky může dodavatel informovat.

Veškeré objednávky včetně identifikačních údajů zákazníka dodavatel archivuje, to jak pro případné řešení reklamace, tak pro další účely vyplývající z činnosti dodavatele.

4. Dodávka zboží, úhrada

Vizitky jsou kupujícímu dodány poštou, kurýrní službou nebo při osobním převzetí, a to dle jeho volby uvedené v objednávce.

Kupující může uhradit vizitky na dobírku, převodem nebo v hotovosti. Způsob úhrady si zvolí v objednávce.

Doručením zboží na adresu, kterou kupující určil v objednávce je zboží dodané.

Při převzetí zboží je kupující povinen si toto zboží prohlédnout. Podepsáním dodacího listu při doručení kurýrem nebo převzetím zboží od pracovníka zásilkové služby a podpisem dodejky stvrzuje zákazník převzetí zboží.

5. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a to do 14 dnů od doručení . O tomto informuje dodavatele písemně, telefonicky nebo elektronicky.

Kupující je povinen nejpozději do 21 dnů od doručení vizitek tyto vizitky vrátit dodavateli a to neporušené, nepoškozené, nepoužité, kompletní.

Po navrácení vizitek je dodavatel povinen zákazníkovi vrátit finanční částku ve výši kupní ceny a to nejpozději do 30 dnů. Plnění spojené s dopravou není zákazníkovi vráceno.

V případě, že jsou vizitky zákazníkem vráceny nekompletní, má dodavatel právo na náhradu nevrácených vizitek. Pořizovací cena těchto nevrácených vizitek je odečtena od plnění zákazníkovi plynoucí z odstoupení od smlouvy.

6. Ochrana osobních údajů

Dodavatel shromažďuje osobní údaje zákazníků tj. jméno, příjmení, název, IČ, DIČ, adresa, telefon, adresy elektronické komunikace a to za účelem vyřízení objednávky, uzavření smlouvy, popřípadě uzavření smluv v budoucnu a za účelem zpracování v souvislosti s činností dodavatele (např. pro účely reklamace apod.).

Zákazník dává potvrzením objednávky souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zákazník může dále projevit souhlas se zasíláním aktuálních obchodních nabídek a obchodních sdělení. Tento souhlas může kdykoliv elektronickou poštou odvolat.

Dodavatel se zavazuje osobní údaje shromažďovat a spravovat v souladu se zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. Dále se zavazuje, že údaje zákazníka nepředá jiným osobám a podnikatelským subjektům.

Dodavatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod. reg. č.00037263.

7. Závěrečné ustanovení

Těmito obchodními podmínkami se řídí uzavírání všech kupních smluv uzavřených dodavatelem prostřednictvím internetové aplikace. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit.

Kontaktní údaje: Vizitky Příbram, A. Jiráska 260, 261 01 Příbram (přízemí, dveře č.5) | tel.: 605 323 254 | email: info@vizitkypribram.cz
facebook vizitkypribram.cz

Proč používat Facebook a stát se fanouškem webu vizitkypribram.cz?

  • Jako první se dozvíte o novinkách a slevových akcích
  • získáte slevu 5% na veškeré tiskové služby

Proto neváhejte a staňte se naším fanouškem (klikněte zde)

Copyright © 2012 - 2020 Vizitky Příbram | všechna práva vyhrazena